Tot caminant entre idees. Walking trough ideas.

26.10.2022 – 15.12.2022

Concha Jerez

Galería Freijo en Estrany-de la Mota, Barcelona - Freijo Gallery

Concha Jerez presenta en aquesta exposició una reflexió que transita entre les idees que han generat projectes i peces realitzades a Catalunya entre 1979 i 2022.

Inclou una selecció de projectes instal·latius, peces tridimensionals -algunes amb caràcter performatiu-, llibres d’artista i intervencions site-specific, que dialoguen entre si i amb l’espai expositiu.

Aquestes obres plantegen conceptes de medició, espais de l’entre, límits de temps, viatges entre buit i nobuit, recorreguts mentals, camins entre ambigüitats, reflexions sobre estructures condicionants d’estètiques, presents en impresos burocràtics del passat, i fins i tot, les d’un diari singular que, a causa del seu nom -La Vanguardia-, permet alhora jugar amb les seves estructures i amb la ironia d’un moviment artístic del moment.

Aquesta exposició titulada “Tot caminant entre idees. Walking through ideas» transcorre per espais de trànsit: Barcelona, Cadaqués, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Mataró, La Muga Caula…, durant dècades, amb persones còmplices i al llarg del temps.

— Descarregar la Nota de premsa

 

Concha Jerez presenta en esta exposición una reflexión que transita entre ideas que han generado proyectos y piezas realizadas en Cataluña entre 1979 y 2022.

Se integran en ella una selección de proyectos instalativos, piezas tridimensionales -algunas con carácter performativo-, libros de artista e intervenciones site-specific, que dialogan entre sí y con el espacio expositivo.

Estas obras plantean conceptos de medición, espacios del entre, límites de tiempos, viajes entre vacío y no-vacío, recorridos mentales, caminos entre ambigüedades, reflexiones sobre estructuras condicionantes de estéticas, presentes en impresos burocráticos del pasado, e incluso las de un periódico singular que, debido a su nombre -La Vanguardia-, permite a la vez jugar con sus estructuras y con la ironía de un movimiento artístico del momento.

Esta exposición titulada «Tot caminant entre idees. Walking through ideas» transcurre por lugares de tránsito: Barcelona, Cadaqués, Girona, Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Mataró, La Muga Caula…, durante décadas, con personas cómplices y a lo largo del tiempo.

— Descargar la Nota de prensa

 

In this exhibition, Concha Jerez presents a reflection that traverses ideas that have generated projects and pieces made in Catalunya between 1979 and 2022.

It includes a selection of installation projects, three-dimensional pieces -some of them performative-, artist’s books and site-specific interventions that dialogue with each other and with the exhibition space.

These works explore concepts of measurement, in-between spaces, limits of time, journeys between emptiness and non-emptiness, mental journeys, paths between ambiguities, reflections on structures of bureaucratic documents of the past and its conditioning aesthetics, and even those of a singular newspaper that, due to its name -La Vanguardia-, allows the artist to play both with its structures and with the irony of an artistic movement of the time.

This exhibition entitled «Tot caminant entre idees. Walking through ideas.» travels through places of transit: Barcelona, Cadaqués, Girona, Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Mataró, La Muga Caula…, for decades, with people who were complicit in the realization of the works, and over time.

— Download press release